Osnova témat

 • Úvod

  Logo OP VK

  Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, projekt č. CZ.1.07/2.3.00/09.0197, "Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji".

  POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST II

  přednášející:
  Jiří Rozsypal

  e-mail:
  jiri.rozsypal@fpf.slu.cz, jirka.rozsy@gmail.com

  délka trvání kurzu:
  semestr (LS)

  zakončení kurzu:
  zápočet + zkouška

  počet kreditů: 2

  zápočet:
  • odevzdání seminární práce (viz pokyny níže)
  • prezentace seminární práce (viz pokyny níže)

  zkouška:
  • zkouška probíhá písemnou formou z látky probírané na přednáškách
  • podrobné informace k zápočtu a zkoušce viz: Podrobne_informace_Zap_ZK.doc umístěný níže)
  cíl studia:

  Naplní předmětu je seznámit studenty s multimediálními materiály, se způsoby jejich získávání, úpravou v počítači a jejich finalizací a publikováním. Tematicky je předmět rozdělen do třech hlavních částí, a to audio, obraz a video. V každé z těchto částí se student seznámí, jak s teoretickými základy (pojmy, parametry, vlastnostmi, hardwarovými prvky, algoritmy atd.), tak i s praktickými dovednostmi v podobě pořizováním zvukového či videozáznamu, importováním záznamu do počítače, jeho následným zpracováním ať už komerčními či volně šiřitelnými aplikacemi a exportem v různých formátech pro uchování na datovém médiu či pro sdílení na internetu.

  Osnova kurzu:
  1. audio
  • vnímání / prezentace zvukové informace člověkem
  • základní pojmy týkající se audia
  • analogový vs. digitální signál
  • digitalizace
  • zařízení provádějící digitalizaci
  • datový tok
  • komprimace dat (zvuku), kodek
  • audio formáty
  • vstupně / výstupní audio zařízení používaná v počítači
  • vícekanálový záznam / reprodukce zvuku
  • strem (streming)
  • internetová rádia
  • softwarové přehrávače audia na počítači
  • aplikace pro práci se zvukem
  • praktická část

  2. obraz
  • obraz, obraz diskrétní vs. spojitý
  • bitmapová vs. vektorová grafika na počítači
  • základní pojmy bitmapové grafiky
  • formáty obrazu
  • vnímání obrazové informace člověkem
  • skládání barev
  • digitalizace obrazu
  • vstupně / výstupní zobrazovací zařízení používaná v počítači
  • programy pro práci s grafikou na počítači
  • praktická část

  3. videovideo, základní pojmy týkající se videa
  • parametry videozáznamu
  • analogové vs. digitální video
  • videokodeky
  • kontejnery
  • formáty videa

  4. Televizní vysílání

  5. Videokamera
  • analogová, digitální, filmová
  • parametry videokamery

  6. Pravidla ("rady") pro práci s videokamerou

  7. Filmařská tvorba

  8. Zpracování videa na počítači

  Studijní materiály:

  Materiály určené ke studiu tohoto předmětu jsou umístěné za každou kapitolou (1 - 8) . Jedná se o prezentace, jež jsou exportovány do *.pdf souborů. Všechny zde uvedené snímky prezetace jsou označeny (žádným, jedním, dvěma či třemi vykřičníky). Tyto vykřičníky symbolizují prioritu dané látky. Látka označená "!!!", je brána, jako nejdůležitější. Snímky bez vykřičníků jsou brány pouze, jako informativní, tedy k doplnění učiva o různé zajímavé informace, či postřehy.
  Další rozšiřující studijní materiály tohoto předmětu jsou umístěny níže v sekci Literatura.

  Za každou kapitolou se taktéž nacházejí Otázky pro zopakování učiva rovněž jakožto soubory s příponou *.pdf.

  Literatura:

  LONG, B., SCHENK, S.: Velká kniha digitálního videa. Brno, Computer Press, 2005, ISBN 80-251-0580-6.
  MYSLÍN, J.: Digitální video v praxi. Praha: Computer media, 2005, ISBN 80-86686-42-6.
  MATOUŠEK, J., JIRÁSEK, O.: Natáčíme a upravujeme video na počítači (3. aktualizované vydání), Brno, Computer Press, 2007, SBN 978-80-251-1651-7.
  JUŘICA, J.: Video na počítači. Praha, Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-650-0.


 • Téma 1

  Témata a kapitoly

  První část studijní opory k předmětu Počítačová gramotnost II s názvem Audio obsahuje pojmy a informace zařazené do jednotlivých kapitol, např.:Vnímání / prezentace zvukové informace člověkem
  • zde je popsáno, co je to zvuk, jak se říší v různých látkových prostředích
  • jaký je slyšitelný rozsah pro člověka, dále je zde vysvětlen princip funkce ucha a hlasivek člověk, tedy "zařízení člověka" pro vnímání a reprodukování zvukové informace
  • část této kapitoly se zabývá pojmy jako je tón, hluk, síla (hlasitost), atd.
  Kapitola nazvaná Digitalizace ("převod informace do počítači srozumitelného jazyka") se zabývá :
  • procesem digitalizace obecně i se zaměřením na audio, a to ve třech krocích (vzorkování, kvantování, kódování). Také je zde zodpovězena otázka: Proč je třeba digitalizce?
  • zařízeními provádějící digitalizaci

  Kapitola Datový tok (bitrate) popisuje:
  • konstantní a variabilní datový tok
  Kapitola Komprimace (komprese) dat popisuje:
  • komprimaci dat obecně
  • ztrátovou či bezztrátovou kompresi audia
  • kodek
  Další kapitolou je kapitola Audio formáty, zde jsou popisovány ty nejnámější, zařazené do tří kategorií:
  • nekomprimované audio formáty (např. WAV)
  • ztrátové audio formáty (např. MP3, WMA)
  • bezztrátové audio formáty (např. FLAC, TAK)
  Kapitola Vstupně/výstupní zvuková zařízení používaná v počítači popisuje:
  • k čemu slouží zvuková karta
  • jaké existují typy zvukových karet
  • typy reproduktorů (aktivní / pasivní)
  • typy mikrofonů (podle několika kritérií, např. směrová charakteristika, typ uchopení)
  Kapitola Vícekanálový záznam/reprodukce zvuku se soustředuje na popis:
  • nomo, stereo, prostorového zvuku
  • formátů prostorového zvuku
  Jednou z dalších kapitol je Stream (streaming). Kapitola takto pojmenovaná se zabývá:
  • přenosem v reálném čase (výhody či nevýhody)
  • druhy streamu (přímý, záznam na žádost)
  Kapitola Internetová rádia popisuje:
  • princip a charakteristiku tohoho typu datového přenosu používaného pro poslech rádia
  • aplikace a jejich funkce pro poslech internetových rádií
  Kapitola SW přehrávače audia na počítači se zabývá:
  • programy pro přehrávání audia na počítači a jejich funkcemi
  Kapitola Programy pro práci se zvukem popisuje:
  • nejnámnější audio editační programy a jejich funkce
  Poslední kapitola tohoto studijního materiálu je zaměřená prakticky:
  • je zde popis vlasntostí audio editačního programu Audacity
  • popis vlastností programu, prostředí
  • popis editace audio záznamu (skládání, mixování, atd.)
  • nakonec jsou zde krátká cvičení pro osvojení si práce si tímto programem
  Niže nejdete první část materiálu do Počítačové gramotnsoti II s názvem Audio a dále výčet otázek pro zopakování učiva.
 • Téma 2

  Část studijního materiálu nazvaná Obraz nabízí studentům informace v podobě těchto kapitol:
  Kapitola Obraz diskrétní vs. spojitý pojednává:
  • o rozdílech mezi obrazem charakteristickým spojitou funkcí a obrazem složeným z matice obrazových bodů
  Kapitola Bitmapová vs. vektorová grafika na počítači obsahuje:
  • základní pojmy bitmapové grafiky (např. obrazový bod, rozlišení obrazu, poměr stran obrazu, barevná hloubka, atd.)
  • porovnání grafické reprezentace obrazu pomocí matematických funkcí (vektorová grafika) nebo pomocí matice obrazových bodů (pixelů)
  Kapitola Formáty obrazu se zabývá popisem:
  • nejznámějších bitmapových formátů, jako je např. BMP, JPEG, GIF, PNG, atd.
  • některými vektorovými formáty, např. CDR, DWG, AI
  Další kapitola nese název Programy pro práci s grafikou na počítači. Zde jsou uvedeny neznámější aplikace pro editaci bitmapové a rastrové grafiky

  V kapitole nazvené Vnímání obrazové informace člověkem je popsáno:
  • spektrum viditelného světla pro člověka
  • co je to zrak a zrakový vjem
  • jak funguje oko člověka, z čeho se skládá, atd.
  Dále následuje kapitola Skládání barev. Zde je popsáno:
  • vnímání barev člověkem
  • barevené modely - aditivní (RGB), subtraktivní (CMY, CMYK)
  Nyní následuje praktická část tohoto materiálu s názvem Obraz - praktická část. Je zde uveden výpočet velikosti fotografie podle zadaných parametrů.

  Digitalizace obrazu. Tato kapitola se zábývá procesem digitalizace obrazu, stejně jako v části Audio ve třech krocích. Tedy vzorkování, kvantování a kódování.

  Kapitola nazvaná Vstupně / výstupní zobrazovací zařízení používaná v počítači popisuje:
  • k čemu slouží v počítači grafická karta
  • druhy grafických karet
 • Téma 3

  Třetí část výukového materiálu nazvaného Video klade v úvodu důraz na tyto body:
  • základní pojmy z oblasti videa
  • filmový pohyb (princip, jak vzniká)
  • stručná historie vzniku videa, jakožto pohyblivého obrazu
  • parametry samotného videozáznamu
  • srovnáním analogového a digitálního videa
  Kapitola nazvaná Video kodeky popisuje:
  • význam pojmu video kodek
  • kodeky používající ztrátovou kompresi (např. DivX, XviD)
  • kodeky používající bezztrátovou kompresi (např. HuffYUV, FFV1)
  Kaptilola nazvaná Kontejnery popisuje:
  • význam pojmu kontejner
  • kontejnery, např. AVI, MPEG Stream, Matroška, atd.
  Třetí kapitola s názvem Formáty videa se zabývá převážně těmito formáty:
  • formáty vydané skupinou MPEG (MPEG-1, MPEG-2, MPE-4), atd.
  Kapitola s praktickým zaměřením s názvem Video - cvičení se zabývá:
  • příklady pro výpočet velikosti videozáznamu se zadanými parametry
 • Téma 4

  Televizní vysílání. Kapitola s tímto názvem je zaměřena na:
  • standardy TV vysílání ať už se jedná o analogové či digitální vysílání a jejich parametry (např. snímkovací frekvence, složení obrazu, vertikální rozlišení, poměr stran, metoda snímání, atd.)
 • Téma 5

  V kapitole Videokamera se probírají tato témata:
  • popis stavby videokamery, jak analogové, digitální, tak i filmové
  • princip činnosti výše zmiňovaných videokamer, jejich klady a zápory
  • parametry videokamery (rozlišení obrazu, prokládání/neprokládání obrazu, komprese obrazu, typy datových nosičů pužívaných videokamerami, atd.)
 • Téma 6

  Na kapitolu s názvem Videokamera navazuje část popisující základní pravidla, spíše doporučení či rady pro práci s videokamerou, tentoktrát s názvem Pravidla („rady“) pro práci s videokamerou.
  • Držení a vedení videokamery
  • Použití transfokátoru („zoomu“)
  • Velikost záběru
  • Komponování záběru
  • atd.

 • Téma 7

  Následující kapitola s názvem Filmařská tvorba se zabývá tímto procesem ve třech krocích:
  • preprodukce
  • produkce
  • postprodukce
 • Téma 8

  Zpracování videa na počítači je kapitola zabývající se, jak teoretickými tak praktickými základy práce s videoklipy a to v aplikaci Windows Movie Maker. Například:
  • import videa do počitače
  • střih videa, použití titulků, přechodů a efektů
  • export sestříhaného materiálu do počítače, zpět do videokamery, atd.
 • Téma 9

  • Téma 10