Osnova témat

 • Úvod

  Opora pro studenty Oddělení informační vědy

  .

  Lektor: Bc. Veronika Lekešová

  -

  Kurz je primárně určen studentům Oddělení informační vědy, a slouží především k tvorbě závěrečných prací, ovšem obsah kurzu je z velké části natolik obecný, že jej lze využít i k jiným studijním účelům.

  Obsah kurzu je sestaven ze čtyř samostatných bloků. První blok je zaměřen na problematiku tvorby odborného textu. Druhý blok se zabývá problematikou citační etiky. Další blok je věnován typografii a poslední blok obsahuje rady a návody na nastavení softwaru tak, aby se zamezilo výskytu typografických chyb.


  .

  Tento kurz je vytvořen jako praktická část diplomové práce.

  .


 • Téma 1

  Tvorba odborného textu

  .

  • Cíle studia: Prostudováním kapitoly budou studenti seznámeni se spojitostí odborných textů společně s:
   • stylem a stylistikou
   • kompozicí
   • vybranými gramatickými jevy
  • Čas studia: Dle vlastních potřeb studenta.
  • Klíčové pojmy: Text, odborný text, styl, stylistika, jazyková kultura, kompozice, gramatika, autorský plurál, zájmena

  .

  Stránky: 6Anketa: 1Úkoly: 2URL: 1Test: 1
 • Téma 2

  Problematika citační etiky

  .

  Cíl problematiky: kapitola seznamuje studenty se základními pojmy problematiky citační etiky, jako jsou například citační etika, citace, citát, bibliografická citace, plagiátorství apod. Studenti se v tomto bloku naučí jaké jsou zásady citování, jaké jaké jsou pravidla při citování. Osvětlí si rozdíl mezi pojmem citační styl a citační metoda. V neposlední řadě si ujasní co je to plagiátorství, jak se plagiátorství projevuje a jak se mu vyhnout. 

  kapitola se zaměřuje na seznámení se základní dostupnou literaturou zabývající se problematikou spojenou s citační etikou. Jsou zde stručně charakterizovány vybrané informační prameny problematiky.

  Čas studia: dle vlastních potřeb studenta

  Základní pojmy problematiky: citační etika, citace, bibliografické citace, citační metoda, citační styl, plagiátorství, Norma ČSN ISO 690

  .

  URL odkazy: 2Stránky: 11Úkoly: 2Externí nástroje: 3Test: 1
 • Téma 3

  Základy typografie


  • Cíl studia: Tato studijní část se zabývá základními typografickými pravidly. 
  • Čas studia: Dle vlastních potřeb studenta.
  • Základní pojmy: Typografie, písmo, typografie odstavce, typografie stránky, mezery

  .

  Slovník: 1Stránky: 27Úkol: 1Soubory: 2URL odkazy: 2Testy: 3
 • Téma 4

  Aplikace pravidel typografie v konkrétních softwarech

  .

  Cíl studia: Prostudováním kapitoly, jsou studenti schopni nastavit daný software tak, aby se zamezilo nejzásadnějším typografickým chybám.

  Čas studia: Dle vlastních potřeb studenta.

  Základní pojmy: Microsoft Office Word, textové procesory, textové editory, typografie, typografická chyba

  .

  Stránky: 4Úkol: 1Externí nástroje: 2URL odkazy: 2