Cílem předmětu je v první řadě obeznámení posluchačů s teoretickými základy a především s praktickými aspekty tzv. záchranné archeologie u nás i ve světě. V úvodu bude pozornost posluchačů zaměřena na postavení archeologie v rámci systému památkové péče v ČR a na taktéž na související metodické a metodologické otázky. Výuka se přitom bude opírat o platnou národní i evropskou legislativu týkající se ochrany archeologického dědictví, včetně jejího vývoje i předpokládaného směřování. Posluchači budou seznámeni rovněž s praktickými případy úspěšné i neúspěšné aplikace zákonných norem v praxi.

V další části budou studenti uvedeni do problematiky praktické přípravy záchranného archeologického výzkumu (ZAV), tj. heuristiky, návrhu projektu, jeho finančních a časových nákladů, do strategie jednání se stavebníkem, či investorem a do konstruování dohody o podmínkách záchranného archeologického výzkumu. V další části budou studenti seznámeni s problematikou formulace cílů a strategie ZAV, s jeho managementem, způsoby jeho vedení a konstiuováním výzkumného týmu, dále s otázkami logistického zabezpečení ZAV, jeho agendou, jakož i s důležitou oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a oblastí hygieny práce (HP).

Závěrečné části výuky se budou týkat oblasti popularizace archeologie, resp. „marketingu ochrany archeologického dědictví“, tj. především jeho cíle, strategie, formy.