Předmět slouží jako praktické procvičení vědomostí získaných při přednášce Terénní teorie a praxe. Důraz je kladen na získání schopností technického kreslení a fotografické dokumentace movitých archeologických nálezů – keramiky, štípané a broušené industrie a tvorba tabulek a obrázků do publikace s použitím grafických programů. V rámci cvičení budou studenti povinni provést povrchový sběr určené lokality, jehož výsledkem bude dokumentace o provedené prospekci (zanesení do mapových podkladů, verbální popis místa), sběr dat o pravěkém a středověkém vývoji místa prospekce a jejich analýza. Výsledkem bude prezentace o výsledcích povrchového sběru i o získaných poznatcích historického vývoje místa. Studenti v rámci cvičení vyhotoví grantový projekt zvoleného tématu a to v týmech, které se sami určí. Procvičována bude přímo v terénu technické nivelace a její aplikace v rámci archeologického výzkumu a další vyměřovací práce.