Cílem přednášky je seznámení studentů se základními teoretickými principy a praktickými aspekty archeologické práce. V úvodu bude pozornost posluchačů zaměřena na postavení archeologie jako vědního oboru a na metodologické otázky (např. archeologie v kontextu pojmu času, princip vzniku archeologického pramene a jeho transformace, artefaktuální archeologie, atd.). Nedílnou součástí výuky bude základní seznámení posluchačů s platnou „archeologickou“ legislativou ve vztahu k záchrannému a badatelskému terénnímu výzkumu, tj. především s těmi částmi legislativy, ve kterých mají oporu při ochraně a záchraně archeologického fondu V návaznosti na tuto část výuky budou seznámeni s pojmy jako území s archeologickými nálezy, archeologický nález ve vztahu k legislativě, vlastnictví archeologických nálezů apod. Úvodní část bude uzavřena kapitolou o etice v archeologii a o prezentaci smyslu a výsledků archeologie veřejností.

V následující části budou studenti seznámeni s jednotlivými druhy terénní archeologické práce od nedestruktivní prospekce až po samotný terénní archeologický výzkum, a to jak s jeho terénní části, tak i s jeho výsledním zpracováním ve formě nálezové zprávy, či teoretickým vyhodnocením nálezové situace v podobě vědeckých výstupů. Studentům budou přiblíženy základy managementu v současné archeologii ve vztahu k vedení a financování terénních archeologických výzkumů i grantových projektů apod. Důraz přednášky bude kladen na teoretické seznámení s metodou archeologického výzkumu, s kontextuální archeologií, na měření v rámci archeologického výzkumu a výsledné zpracování výsledků ve formě nálezové zprávy. Nebude opomenuta ani problematika využití přírodovědných analýz v rámci archeologického výzkumu.