Studenti v rámci kurzu mají zvládnout základní poznatky o bibliometrických zákonech, bibliometrických metodach, indikátorech hodnocení vědeckých publikací a z oblasti metodiky bibliometrických analýz vědy a vědních oborů jednotlivých států, včetně zdrojů obsahujících reprezentativní vzorek pro měření. V rámci pochopení smyslu, podstaty a kontinuity vývoje je zmíněn vznik a vývoj této vědní disciplíny, a také vazby na informetrii a scientometrii z důvodu častého zaměňování.

Kurz Digitální knihovny obsahuje objasnění základních pojmů informačních služeb digitálních knihoven. Postihuje okolnosti a historii vzniku prvních digitálních knihoven v 90. letech 20. století. V kurzu jsou uvedeny příklady prvních digitálních knihoven, definice souvisejících pojmů a hlavní části, kterými je digitální knihovna tvořena. Stručně jsou charakterizovány technické protokoly, standardy a systémy tvorby digitálních knihoven v prostředí internetu. Dále jsou specifikovány funkce a úkoly digitálních knihoven, technické aspekty, propojování a autorsko právní ochrana budování digitálních knihoven. Součástí kurzu je také stručný nástin vývoje metadat digitálních knihoven, jejich použití a klasifikace. Závěrem jsou prezentovány fungující česke a světové digitální knihovny v prostředí internetu.

In this e-learning course, students would to have to handle the issue of concept and role of information management in the context of the management of businesses and organizations at the present day. The aim is to present a set of available knowledge on how to manage flows and use of information in decision-making and management processes of the business, company or institution. The emphasis is on information strategy, Competitive Intelligence and the role of information centers in obtaining external information. Mission of information centers in non-commercial sphere is mentioned too.

Získání základních vědomostí a utvoření ucelené představy o poslání, organizaci, ekonomii a legislativě jako na základech, na nichž je stavěna moderní informační politika. Pochopení principů, jimiž se řídí tvorba koncepcí systémů veřejných informačních služeb v jednotlivých státech, jejich politických a hospodářských seskupeních a také globálně, a to se zvláštním zřetelem k aktuální problematice rozvoje světové informační infrastruktury, světových a zvláště evropských projektů informatizace společnosti. Uvedení do základních principů tvorby a uplatňování informační politiky ve vyspělých západních demokraciích v konfrontaci s vývojem u nás a ve vybraných bývalých totalitních režimech. Osvojení základní znalosti soudobého legislativního rámce české státní informační politiky i jeho zahraničních vzorů a zdrojů. Hlubší proniknutí do vybraných problémových okruhů informační politiky cestou aktivní účasti studentů ve výuce na základě cíleně zadávaných témat referátů a k nim rozvíjené diskuse.

Seznámení s metodami vyhledávání v dialogových informačních rešeršních systémech a službách s důrazem na bibliografické systémy, s metodami základního vyhledávání a s principy tvorby rešeršních strategií. Teorie a praxe rešeršní činnosti (vyhledávání a vyhledávacích metod), praktické zvládnutí přístupu do bází dat vybraných informačních systémů u nás i ve světě včetně typických vyhledávacích systémů pro práci s bázemi dat na CD-ROM a v systémech přístupných na WWW. Zaměření zejména na velké nebo významné databáze v oborech vědy, techniky a ekonomiky univerzálního, polytematického a specializovaného charakteru. V rámci semináře zvládnoutpřístup do bází dat vybraných bibliografických informačních systémů u nás i ve světě. Speciální rešeršní postupy při vyhledávání informací v prostoru WWW včetně vyhledávání z plných textů. Součástí přípravy je 1. zpracování studijně-rozborové práce (studie nebo informační zpráva) na určité téma a 2. zpracování komplexní dokumentografické rešerše na zadané téma v oboru.

V kurzu "Selekční jazyky" jsou posluchači seznámeni s problematikou systematických a předmětových selekčních jazyků, včetně normativních materiálů pro věcné zpracování dokumentů. Obsahová náplň kurzu vede od obecného poznání selekčních jazyků k pochopení věcného popisu organizace informací v prostředí internetu. Cílem je také zvládnout systematické a předmětové selekční jazyky prakticky.

Kurz Speciální informační zdroje a služby vede k získání znalostí o nejnovějších informačních technologiích v oblasti speciálních informačních služeb knihoven. Pozornost je věnována vývoji informačních technologií v ČR a prioritám ČR v oblasti budování informační společnosti. Kurz je zaměřen na vývoj v zahraničí a spolupráci českých knihoven na mezinárodních projektech v oblasti informačních služeb, rovněž aplikacím informačních služeb knihoven v prostředí internetu. Zaměření na služby vyhledávání a iniciativním zpřístupňování informací či dokumentů : oblast výpůjčních služeb, dokumentových dodavatelkých služeb, rešeršní služby, analytické či studijně rozborové služby. Součástí kurzu je také charakteristika vývojových změn informačních služeb, jejich efektivita a metody vyhodnocování. Studenti získají komplexní přehled a znalosti o informačních službách a zdrojích, které se mohou využívat v činnosti knihoven a větší pozornost bude věnována vývoji v oblasti vybraných informačních technologií.

Uvést do soudobé problematiky výstavby a provozu automatizovaných systémů, které představují hlavní proud rozvoje informačních a knihovnických služeb v mezinárodním měřítku a tvoří světový informační průmysl. Seznámit s hlavními typy těchto systémů, jejich architekturou, organizačně funkční strukturou a ekonomickými aspekty jejich provozu. Na podkladě analýzy jejich dosavadního vývoje a také aktuálního stavu provozovaných služeb formulovat některé představy dalšího rozvoje světového informačního průmyslu. Formou referátů založených na prozkoumání prezentace jednotlivých systémů na domovských stránkách www či informačních portálech diskutovat možnosti jejich využití u nás.