Kurz seznámí studenty s následující problematikou:
Teorie množin, vztahy mezi množinami, operace s množinami, komutativní, asociativní a distributivní zákon.
Relace,binární relace v množině, zobrazení množin, zúžení, rozšíření, surjekce, injekce, bijekce, identita, ekvivalence a rozklady množin, uspořádání množin.

Operace v množině a jejich vlastnosti, algebry, podalgebry, homomorfismy, grupoidy, pologrupy a grupy, polokruhy, okruhy a tělesa.

Vektorové prostory, lineární závislost, nezávislost, báze a dimenze vektorových prostorů, izomorfismus vektorových prostorů, soustava souřadnic.

Matice, determinanty, hodnost matic, soustavy lineárních rovnic.

Formy na vektorových prostorech, lineární formy, bilineární formy, kvadratické formy.

Lineární zobrazení, lineární zobrazení vektorových prostorů a matice, lineární transformace vektorového prostoru. Nehomogenní soustavy lineárních rovnic.

Úvod do teorie grafů.