ULGAT - Akademický rok 2016/2017

Předmět navazuje na Diplomový seminář I. Přednášková část věnuje pozornost vybraným aspektům metodologie výzkumu k hlavním tematickým okruhům závěrečných prací, dále zásadám tvorby odborného textu, citačním pravidlům.
Studenti v tomto předmětu navazují na již získané znalosti v ekonomických disciplínách z předchozích semestrů. Cílem předmětu je naučit studenty vnímat finanční řízení podniku jako celek, který má významnou, mnohdy zásadní funkci při fungování a existenci podniku v tržní ekonomice. Studenti seznání s pohybem peněz a podnikového kapitálu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, naučí se pracovat s časovou hodnotou peněz, využívat jejích výhod či nevýhod ve prospěch podniku. Zvládnou vymezení výhod či nevýhod jednotlivých zdrojů financování ve prospěch efektivního hospodaření podniku. Na předmět naváže obsah předmětu Finanční management II.
Studenti v tomto předmětu navazují na již získané znalosti v ekonomických disciplínách a v předmětu Finanční management I. Posluchači se seznámí s problematikou hodnocení finanční situace firmy, objasnit postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy. Studenti se naučí analyzovat výsledky finančního hospodaření podniku pomocí elementárních i moderních metod řízení financí v podniku a vnímat zpětnou vazbu mezi předpokladem a skutečností ve finančním rozhodování. Důraz je kladen na v našich podmínkách nejužívanější metodu a to analýzu poměrovými ukazateli. V rámci předmětu je řešen také názorný příklad, který ukáže, jak s daty pracovat a co je možné z nich vyčíst. Zaměřuje se rovněž na problematiku zpracování komplexní finanční analýzy s využitím běžně dostupného softwaru.
Cílem předmětu je předat studentům základní informace z oblasti managementu - seznámit je s významem, vývojem a obsahem managementu, s náplní funkcí managementu; v neposlední řadě je nezbytné důkladné zaměření se na profil a osobnost manažera, řízení lidských zdrojů, podnikovou kulturu a mezinárodní management služeb, následně pak studentům vyložit další aktuální manažerská témata aplikovaná na problematiku podniků cestovního ruchu, zejména v oblasti lázeňství a turismu.
Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací a řízením cestovního ruchu v České republice na všech úrovních. Studenti se detailně seznámí s nejvýznamnějšími organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu, především s činností Czech Tourismu a profesními sdruženími. Současně získají základní přehled o koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice, seznámí se jednotlivými strategickými dokumenty, které se týkají cestovního ruchu na úrovni státu, kraje i jednotlivých obcí. Naučí se pracovat se statistickými daty a využívat je pro další rozvoj cestovního ruchu. Pozornost je věnovaná také orgánům a organizacím cestovního ruchu ve světě.
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a vývojem pojetí personálních činností, s aktivitami, principy a metodami využívanými v rámci řízení lidských zdrojů. Studenti by si měli rovněž osvojit moderní přístupy a trendy při řízení lidských zdrojů s důrazem na potřebu efektivnějšího vykonávání manažerské práce.
Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací a zajištěním ubytovacích služeb v rámci jednotlivých ubytovacích zařízeních, s jejich vybavením, s nabídkou základních i doplňkových služeb, se zvláštnostmi práce s hostem včetně plnění specifických požadavků hosta. Studenti získají znalosti potřebné pro své uplatnění v manažerských pozicích lázeňských a obdobných zařízení, přehled o náplni práce všech pracovníků hotelu, budou znát klasifikaci a kategorizaci ubytovacích zařízení v ČR i v zahraničí. Současně získají přehled o možnostech využití hotelového softwaru a naučí se správně komunikovat s hostem. Důležité je následné využití získaných znalostí a dovedností v praxi, k čemuž přispěje absolvování odborné praxe ve vybraných ubytovacích a lázeňských zařízeních.